ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

step06
step06-02
step06-01
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการ

จากการสำรวจข้อมูลทางการตลาด ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการเพื่อจะพัฒนารองรับกลุ่มลูกค้าคลังสินค้า การพัฒนาโครงการอาคารคลังสินค้าจะเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องมาจากการประกอบการอุตสาหกรรม กล่าวคือ ความต้องการในอาคารคลังสินค้าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่โรงงานต่างๆมีการผลิตสินค้าซึ่งจะต้องมีการเก็บสินค้าเพื่อรอการจำหน่ายหรือขนส่งไปยังผู้บริโภคซึ่งหากภาคอุตสาหกรรมมีการผลิตที่ขยายตัวความต้องการอาคารคลังสินค้าย่อมมีการขยายตัวตามไปด้วยเช่นกัน อีกทั้งทำเลที่ตั้งโครงการก็เป็นจุดเชื่อมต่อไปภูมิภาคต่างๆได้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้นจะมีฐานลูกค้ามาจากแหล่งต่างๆจำแนกได้ดังนี้

1.ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ SME

ที่ต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้าขนาดเล็ก พื้นที่เช่าไม่มากนัก

2.ลูกค้าที่เพิ่งเริ่มกิจการ

ลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะไม่มีเงินลงทุนมากนักในการลงทุนสร้างอาคารคลังสินค้าเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง

3.ลูกค้าที่ต้องการใช้เป็นจุดกระจายสินค้า

บริษัทใหญ่ๆที่ต้องการเก็บสินค้า (Stock) เพื่อกระจายสินค้าไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ

4.ลูกค้าผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

มีโรงงานอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณใกล้นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ซึ่งจะเป็นลูกค้าเป้าหมายที่มีพื้นที่เก็บสินค้าไม่เพียงพอและมีความต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้าเพิ่ม