ศักยภาพของโครงการ

step02
step02-1
step02-2
จุดเด่นของโครงการ
1.โครงการตั้งอยู่ติดถนนสายหลัก ทำให้โครงการมีลักษณะเด่นและสังเกตได้ง่าย

2.การเข้า-ออกโครงการมีความสะดวกในการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถเข้าออกโครงการได้สะดวก

3.สภาพเป็นโครงการใหม่ ก็สามารถดึงดูดลูกค้าได้ดี และหากโครงการสามารถตอบสนองความต้องการบางส่วนที่โครงการอื่นยังไม่มีก็สามารถเพิ่มจุดขายให้แตกต่างได้

4.ทำเลที่ตั้งเหมาะสำหรับธุรกิจประเภทการกระจายสินค้า (DC) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคต่างๆได้สะดวก เช่น ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันตก

5.บริษัทฯได้ออกแบบอาคารคลังสินค้า ที่สามารถขยาย-ลดพื้นที่ใช้สอยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตของลูกค้าได้ โดยมีขนาดของคลังสินค้าตั้งแต่ 550 ตารางเมตรขึ้นไป

6.มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่าโครงการอื่นๆ

โอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรม
1.มีโอกาสในการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเป็นเมืองบริวารของประเทศ จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลมีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครโดยมีระยะห่างจากเมืองหลวงประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นโอกาสอย่างยิ่งของจังหวัดในการพัฒนาให้จังหวัดปทุมธานี มีความพร้อมต่อการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยอาศัยทำเลไม่ไกลจากเมืองหลวง โดยสามารถดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการขยายโอกาสการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม

2. ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล อาทิเช่น การกระตุ้นภาคอุตสาหกรรม อาจทำให้มีผลดีต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ

3. สภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงฟื้นตัว (Recovery Period) ส่งผลให้สภาวะอุตสาหกรรมของประเทศมีการขยายตัว เห็นได้จากอัตราการขยายตัวของกำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงความต้องการในอาคารคลังสินค้าจะสูงขึ้นตามสภาวะอุตสาหกรรมด้วย